Bảng Viết

Bảng Viết - Tất cả sản phẩm Bảng Viết VP, bảng trắng, bảng viết lông, Mua hàng online tại SachLaBan.com: ✓ Hàng chính hãng ✓ Giá rẻ hơn ✓ Giao hàng tận nơi
613 sản phẩm
Trang 1/13

[{"content": ["

B\u1ea3ng - C\u00f4ng c\u1ee5 v\u0103n ph\u00f2ng ph\u1ea9m h\u1eefu hi\u1ec7u

Gi\u1ed1ng nh\u01b0 b\u00fat gi\u1ea5y, b\u1ea3ng l\u00e0 m\u1ed9t c\u00f4ng c\u1ee5 kh\u00f4ng th\u1ec3 thi\u1ebfu trong m\u1ecdi l\u1edbp h\u1ecdc, v\u0103n ph\u00f2ng l\u00e0m vi\u1ec7c, trung t\u00e2m \u0111\u00e0o t\u1ea1o, th\u1eadm ch\u00ed trong c\u00e1c gia \u0111\u00ecnh. \u0110\u00e2y \u0111\u1ec1u l\u00e0 nh\u1eefng n\u01a1i c\u00f3 nhu c\u1ea7u n\u1eafm b\u1eaft th\u00f4ng tin cao, n\u00ean c\u1ea7n s\u1eed d\u1ee5ng c\u00f4ng c\u1ee5 n\u00e0y \u0111\u1ec3 d\u1ec5 d\u00e0ng chia s\u1ebb v\u1edbi nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi. Khi gi\u00e1o vi\u00ean truy\u1ec1n d\u1ea1y ki\u1ebfn th\u1ee9c cho h\u1ecdc sinh, khi c\u00e1c \u0111\u1ed3ng nghi\u1ec7p c\u00f9ng trao \u0111\u1ed5i th\u00f4ng tin ho\u1eb7c th\u1ef1c hi\u1ec7n b\u00e1o c\u00e1o,... v\u00e0 nhi\u1ec1u tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p kh\u00e1c \u0111\u1ec1u c\u1ea7n s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u1ebfn b\u1ea3ng vi\u1ebft.

Tr\u01b0\u1edbc khi c\u00f3 nhi\u1ec1u d\u1ea1ng b\u1ea3ng vi\u1ebft nh\u01b0 b\u1ea3ng vi\u1ebft b\u1eb1ng b\u00fat l\u00f4ng, b\u1ea3ng vi\u1ebft b\u00fat d\u1ea1,... nh\u01b0 hi\u1ec7n nay, b\u1ea3ng vi\u1ebft ph\u1ea5n ch\u00ednh l\u00e0 lo\u1ea1i b\u1ea3ng xu\u1ea5t hi\u1ec7n \u0111\u1ea7u ti\u00ean v\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng ph\u1ed5 bi\u1ebfn nh\u1ea5t t\u1ea1i c\u00e1c tr\u01b0\u1eddng h\u1ecdc. Chi\u1ebfc b\u1ea3ng \u0111\u1ea7u ti\u00ean \u0111\u01b0\u1ee3c tin r\u1eb1ng \u0111\u00e3 \u0111\u01b0a v\u00e0o s\u1eed d\u1ee5ng l\u00e0 m\u1ed9t t\u1ea5m v\u00e1n g\u1ed7 th\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c s\u01a1n \u0111en. \u0110\u1ec3 t\u00e1i s\u1eed d\u1ee5ng b\u1ea3ng l\u00fac b\u1ea5y gi\u1edd, h\u1ecd s\u1eed d\u1ee5ng ph\u1ea5n \u0111\u1ec3 th\u1ef1c hi\u1ec7n x\u00f3a t\u1ea9y d\u1ec5 d\u00e0ng. Ngo\u00e0i ra, c\u00f2n r\u1ea5t nhi\u1ec1u c\u00e1c c\u00e2u chuy\u1ec7n v\u00e0 gi\u1ea3 thi\u1ebft kh\u00e1c xoay quanh s\u1ef1 ra \u0111\u1eddi c\u1ee7a c\u00e1c lo\u1ea1i b\u1ea3ng.

Hi\u1ec7n nay, ng\u00e0y c\u00e0ng nhi\u1ec1u lo\u1ea1i b\u1ea3ng ra \u0111\u1eddi \u0111\u1ec3 ph\u1ee5c v\u1ee5 cho nhi\u1ec1u m\u1ee5c \u0111\u00edch s\u1eed d\u1ee5ng kh\u00e1c nhau. B\u1edfi v\u1eady, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 c\u1ea3m th\u1ea5y hoang mang trong qu\u00e1 tr\u00ecnh ch\u1ecdn l\u1ef1a b\u1ea3ng vi\u1ebft th\u00edch h\u1ee3p. SachLaBan.com s\u1ebd gi\u00fap b\u1ea1n gi\u1ea3i quy\u1ebft phi\u1ec1n mu\u1ed9n b\u1eb1ng c\u00e1ch gi\u1edbi thi\u1ec7u \u0111\u1ebfn b\u1ea1n c\u00e1ch ch\u1ecdn b\u1ea3ng vi\u1ebft chu\u1ea9n x\u00e1c c\u0169ng nh\u01b0 g\u1ee3i \u00fd ch\u1ecdn mua b\u1ea3ng th\u00edch h\u1ee3p.

Ti\u00eau ch\u00ed ch\u1ecdn mua b\u1ea3ng vi\u1ebft ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng v\u00e0 b\u1ec1n \u0111\u1eb9p

Hi\u1ec7n nay tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng c\u00f3 v\u00f4 s\u1ed1 c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m b\u1ea3ng vi\u1ebft c\u00e1c nhau v\u1ec1 m\u00e0u s\u1eafc, ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng v\u00e0 th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u. Do \u0111\u00f3, n\u1ebfu b\u1ea1n v\u1eabn ch\u01b0a t\u00ecm \u0111\u01b0\u1ee3c c\u00e1ch \u0111\u1ec3 ch\u1ecdn l\u1ef1a s\u1ea3n ph\u1ea9m b\u1ea3ng ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi nhu c\u1ea7u s\u1eed d\u1ee5ng c\u1ee7a m\u00ecnh nh\u1ea5t th\u00ec h\u00e3y tham kh\u1ea3o th\u00eam m\u1ed9t s\u1ed1 nh\u1eefng ti\u00eau ch\u00ed ngay sau \u0111\u00e2y \u0111\u1ec3 tr\u00e1nh mua sai lo\u1ea1i b\u1ea3ng:

- Theo c\u1ea5u t\u1ea1o m\u1eb7t b\u1ea3ng:

Hi\u1ec7n nay ph\u1ea7n l\u1edbn c\u00e1c lo\u1ea1i b\u1ea3ng hi\u1ec7n nay thu\u1ed9c m\u1ed9t trong ba lo\u1ea1i ph\u1ed5 bi\u1ebfn l\u00e0 b\u1ea3ng t\u1eeb, b\u1ea3ng foocmica v\u00e0 b\u1ea3ng ceramic. M\u1ed7i m\u1ed9t lo\u1ea1i b\u1ea3ng \u0111\u1ec1u c\u00f3 \u01b0u nh\u01b0\u1ee3c \u0111i\u1ec3m ri\u00eang v\u00ec v\u1eady b\u1ea1n c\u1ea7n ch\u00fa \u00fd \u0111\u1ebfn nhu c\u1ea7u s\u1eed d\u1ee5ng c\u1ee7a b\u1ea3n th\u00e2n \u0111\u1ec3 ch\u1ecdn mua lo\u1ea1i ph\u00f9 h\u1ee3p. Lo\u1ea1i b\u1ea3ng foocmica th\u01b0\u1eddng l\u00e0m t\u1eeb g\u1ed7 fooc, c\u00f3 th\u1ec3 vi\u1ebft v\u1ebd nh\u01b0ng kh\u00f4ng h\u00fat \u0111\u01b0\u1ee3c nam ch\u00e2m. Lo\u1ea1i b\u1ea3ng t\u1eeb c\u00f3 th\u00eam kh\u1ea3 n\u0103ng h\u00fat nam ch\u00e2m c\u1ef1c m\u1ea1nh gi\u00fap \u0111\u00ednh t\u00e0i li\u1ec7u l\u00ean b\u1ec1 m\u1eb7t b\u1ea3ng d\u1ec5 d\u00e0ng. B\u1ea3ng ceramic l\u00e0 phi\u00ean b\u1ea3n n\u00e2ng c\u1ea5p c\u1ee7a b\u1ea3ng t\u1eeb, \u0111i\u1ec3m kh\u00e1c bi\u1ec7t l\u00e0 lo\u1ea1i b\u1ea3ng n\u00e0y \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eadp kh\u1ea9u t\u1eeb n\u01b0\u1edbc ngo\u00e0i c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng ch\u1ed1ng x\u01b0\u1edbc tuy\u1ec7t \u0111\u1ed1i v\u00e0 kh\u00f4ng \u0111\u1ec3 l\u1ea1i v\u1ebft m\u1edd c\u1ee7a m\u1ef1c khi t\u1ea9y x\u00f3a. Hi\u1ec7n nay c\u00f2n c\u00f3 b\u1ea3ng ghim c\u00f3 c\u1ea5u t\u1ea1o b\u1ec1 m\u1eb7t \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t \u0111\u1ec3 b\u1ea1n ghim t\u00e0i li\u1ec7u v\u00e0 h\u00ecnh \u1ea3nh l\u00ean.

- Theo k\u1ebft c\u1ea5u ch\u00e2n:

\u0110\u1ec3 thu\u1eadn ti\u1ec7n khi s\u1eed d\u1ee5ng, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn lo\u1ea1i b\u1ea3ng vi\u1ebft c\u00f3 ch\u00e2n di \u0111\u1ed9ng. Ng\u01b0\u1ee3c l\u1ea1i, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn lo\u1ea1i treo t\u01b0\u1eddng \u0111\u1ec3 ti\u1ebft ki\u1ec7m chi ph\u00ed. Lo\u1ea1i c\u00f3 b\u1ed1n ch\u00e2n di \u0111\u1ed9ng th\u01b0\u1eddng c\u00f3 chi ph\u00ed kh\u00e1 cao, nh\u01b0ng b\u00f9 l\u1ea1i thu\u1eadn ti\u1ec7n h\u01a1n khi c\u1ea7n s\u1eed d\u1ee5ng, d\u1ec5 d\u00e0ng di chuy\u1ec3n \u0111\u1ebfn v\u1ecb tr\u00ed b\u1ea1n mong mu\u1ed1n. C\u00f2n lo\u1ea1i b\u1ea3ng treo t\u01b0\u1eddng ch\u1ec9 c\u00f3 th\u1ec3 c\u1ed1 \u0111\u1ecbnh t\u1ea1i m\u1ed9t v\u1ecb tr\u00ed.

- Theo th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u:

N\u1ebfu ch\u1ecdn mua b\u1ea3ng c\u00f3 k\u00edch th\u01b0\u1edbc l\u1edbn, b\u1ea1n n\u00ean t\u00ecm \u0111\u1ebfn nh\u1eefng th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u uy t\u00edn nh\u01b0 Vietboard, T\u00e2n H\u00e0, Bavico, Dongbu,... \u0111\u1ec3 c\u00f3 ch\u00ednh s\u00e1ch b\u1ea3o h\u00e0nh v\u00e0 \u0111\u1ed5i tr\u1ea3 t\u1ed1t nh\u1ea5t. Ngo\u00e0i ra, s\u1eed d\u1ee5ng b\u1ea3ng c\u00f3 ngu\u1ed3n g\u1ed1c xu\u1ea5t x\u1ee9 v\u00e0 \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c th\u00f4ng qua ki\u1ec3m \u0111\u1ecbnh s\u1ebd b\u1ea3o \u0111\u1ea3m \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng c\u1ee7a b\u1ea3ng trong su\u1ed1t qu\u00e1 tr\u00ecnh s\u1eed d\u1ee5ng.

B\u1ea3ng ph\u1ea5n

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: B\u1ea3ng vi\u1ebft ph\u1ea5n h\u1ecdc sinh, b\u1ea3ng \u00f4 ly luy\u1ec7n ch\u1eef, b\u1ea3ng vi\u1ebft ph\u1ea5n ch\u1ed1ng l\u00f3a, b\u1ea3ng t\u1eeb xanh vi\u1ebft ph\u1ea5n,...

- Thi\u1ebft k\u1ebf: B\u1ea3ng vi\u1ebft ph\u1ea5n l\u00e0 lo\u1ea1i b\u1ea3ng \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng ph\u1ed5 bi\u1ebfn \u1edf c\u00e1c tr\u01b0\u1eddng h\u1ecdc, tr\u01b0\u1eddng \u0111\u00e0o t\u1ea1o. B\u1ea3ng c\u00f3 b\u1ec1 m\u1eb7t l\u00e0m b\u1eb1ng th\u00e9p m\u00e0u xanh \u0111\u1eb7c tr\u01b0ng v\u00f4 c\u00f9ng tr\u01a1n m\u1ecbn v\u00e0 c\u00f3 th\u1ec3 c\u00f3 ho\u1eb7c kh\u00f4ng c\u00f3 d\u00f2ng k\u1ebb m\u1edd. Nh\u1eefng lo\u1ea1i b\u1ea3ng vi\u1ebft ph\u1ea5n c\u1ee1 nh\u1ecf d\u00e0nh cho h\u1ecdc sinh th\u01b0\u1eddng ch\u1ec9 c\u00f3 ch\u1ee9c n\u0103ng vi\u1ebft, v\u1ebd c\u00f2n nh\u1eefng lo\u1ea1i k\u00edch c\u1ee1 l\u1edbn c\u00f3 th\u1ec3 h\u00fat \u0111\u01b0\u1ee3c nam ch\u00e2m.

- \u01afu \u0111i\u1ec3m: H\u1ea7u h\u1ebft b\u1ea3ng xanh vi\u1ebft ph\u1ea5n hi\u1ec7n nay \u0111\u1ec1u s\u1eed d\u1ee5ng thi\u1ebft k\u1ebf t\u1eeb t\u00ednh, b\u1ec1 m\u1eb7t b\u1ea3ng lu\u00f4n m\u1ecbn, kh\u1ea3 n\u0103ng s\u1eed d\u1ee5ng d\u1ec5 d\u00e0ng v\u00e0 c\u00f3 \u0111\u1ed9 b\u1ec1n cao.

B\u1ea3ng foocmica

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: B\u1ea3ng foocmica tr\u1eafng vi\u1ec1n nh\u00f4m, b\u1ea3ng foocmica hai m\u1eb7t cao c\u1ea5p, b\u1ea3ng foocmica tr\u1eafng 80 x 120cm,...

- Thi\u1ebft k\u1ebf: B\u1ea3ng foocmica tr\u1eafng l\u00e0 lo\u1ea1i b\u1ea3ng \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb t\u1ea5m v\u00e1n MDF ho\u1eb7c ch\u1ea5t li\u1ec7u g\u1ed7 fooc sau \u0111\u00f3 \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u1ee7 melamine, s\u01a1n tr\u1eafng v\u00e0 \u0111\u00f3ng khung nh\u00f4m. B\u1ea3ng n\u00e0y ch\u1ec9 c\u00f3 nh\u1eefng t\u00ednh n\u0103ng \u0111\u01a1n gi\u1ea3n nh\u01b0 vi\u1ebft, v\u1ebd, k\u1ebb, kh\u00f4ng d\u00ednh \u0111\u01b0\u1ee3c nam ch\u00e2m.

- \u01afu \u0111i\u1ec3m: N\u1ebfu mua b\u1ea3ng foocmica ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng t\u1ed1t, b\u1ec1 m\u1eb7t b\u1ea3ng m\u1ecbn, th\u00ec ch\u1eef vi\u1ebft, \u0111\u01b0\u1eddng n\u00e9t v\u1ebd thanh m\u1ea3nh, d\u1ec5 vi\u1ebft. Gi\u00e1 th\u00e0nh c\u1ee7a lo\u1ea1i b\u1ea3ng n\u00e0y \u1edf m\u1ee9c b\u00ecnh d\u00e2n, d\u1ec5 d\u00e0ng mua \u0111\u01b0\u1ee3c \u1edf nhi\u1ec1u n\u01a1i.

B\u1ea3ng t\u1eeb vi\u1ebft b\u00fat

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: B\u1ea3ng t\u1eeb xanh H\u00e0n Qu\u1ed1c, b\u1ea3ng t\u1eeb tr\u1eafng vi\u1ebft b\u00fat l\u00f4ng, b\u1ea3ng tr\u1eafng H\u00e0n Qu\u1ed1c t\u1eeb t\u00ednh, b\u1ea3ng t\u1eeb tr\u1eafng dongbu H\u00e0n Qu\u1ed1c,...

- Thi\u1ebft k\u1ebf: B\u1ea3ng t\u1eeb l\u00e0 lo\u1ea1i b\u1ea3ng \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng ph\u1ed5 bi\u1ebfn cho c\u00e1c lo\u1ea1i b\u00fat vi\u1ebft l\u00f4ng ho\u1eb7c b\u00fat vi\u1ebft d\u1ea1. B\u1ec1 m\u1eb7t b\u1ea3ng th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb m\u1ed9t t\u1ea5m th\u00e9p ph\u1ee7 s\u01a1n ch\u1ed1ng l\u00f3a. B\u00ean c\u1ea1nh t\u00ednh n\u0103ng vi\u1ebft ch\u1eef th\u00ec b\u1ea3ng th\u01b0\u1eddng c\u00f3 th\u00eam t\u00ednh n\u0103ng h\u00fat nam ch\u00e2m t\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ed1i m\u1ea1nh \u0111\u1ec3 d\u1ec5 d\u00e0ng \u0111\u00ednh t\u00e0i li\u1ec7u, h\u00ecnh \u1ea3nh, ho\u1eb7c v\u0103n b\u1ea3n l\u00ean b\u1ec1 m\u1eb7t b\u1ea3ng b\u1eb1ng c\u00e1c vi\u00ean nam ch\u00e2m.

- \u01afu \u0111i\u1ec3m: B\u1ea3ng t\u1eeb c\u00f3 nh\u1eefng \u01b0u \u0111i\u1ec3m h\u1ea5p d\u1eabn nh\u01b0 l\u00e0 kh\u00f4ng b\u1ecb cong v\u00eanh theo th\u1eddi gian, b\u1ec1 m\u1eb7t b\u1ea3n thi\u1ebft k\u1ebf t\u1ed1t n\u00ean \u0111\u1ea3m b\u1ea3o \u0111\u1ed9 s\u00e1ng. Ngo\u00e0i ra c\u1ea5u t\u1ea1o m\u1eb7t b\u1ea3ng tr\u01a1n b\u00f3ng gi\u00fap b\u1ea1n d\u1ec5 vi\u1ebft, d\u1ec5 x\u00f3a v\u00e0 kh\u00f4ng \u0111\u1ec3 l\u1ea1i d\u1ea5u v\u1ebft sau khi x\u00f3a.

B\u1ea3ng ghim

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: B\u1ea3ng ghim g\u1ed7, b\u1ea3ng ghi n\u1ec9, b\u1ea3ng ghim t\u00e0i li\u1ec7u Lie, b\u1ea3ng ghim n\u1ec9 c\u00f3 ch\u00e2n di \u0111\u1ed9ng,...

- Thi\u1ebft k\u1ebf: Kh\u00e1c v\u1edbi nh\u1eefng m\u1eabu b\u1ea3ng d\u00f9ng \u0111\u1ec3 vi\u1ebft ch\u1eef \u0111\u01b0\u1ee3c g\u1ecdi \u00fd ph\u00eda tr\u00ean, b\u1ea3ng ghim c\u00f3 thi\u1ebft k\u1ebf b\u1ec1 m\u1eb7t l\u00e0 v\u1ea3i n\u1ec9 ho\u1eb7c g\u1ed7 b\u00e2n, gi\u00fap b\u1ea1n c\u1ed1 \u0111\u1ecbnh \u0111\u01b0\u1ee3c t\u00e0i li\u1ec7u h\u00ecnh \u1ea3nh l\u00ean b\u1ec1 m\u1eb7t b\u1ea3ng b\u1eb1ng \u0111inh ghim.

- \u01afu \u0111i\u1ec3m: B\u1ea3ng ghim c\u00f3 \u0111a d\u1ea1ng k\u00edch th\u01b0\u1edbc t\u1eeb d\u1ee5ng c\u1ee5 \u0111\u1ec3 b\u00e0n, treo t\u01b0\u1eddng \u0111\u1ebfn lo\u1ea1i b\u1ea3ng c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng di chuy\u1ec3n \u0111\u01b0\u1ee3c. Ph\u00f9 h\u1ee3p \u0111\u1ec3 \u0111\u1eb7t t\u1ea1i n\u01a1i l\u00e0m vi\u1ec7c, h\u1ecdc t\u1eadp d\u00f9ng \u0111\u1ec3 l\u01b0u tr\u1eef h\u00ecnh \u1ea3nh c\u00e1c th\u00f4ng tin quan tr\u1ecdng d\u1ec5 d\u00e0ng b\u1eb1ng c\u00e1ch s\u1eed d\u1ee5ng \u0111inh ghim.

C\u00e1ch b\u1ea3o qu\u1ea3n v\u00e0 l\u01b0u \u00fd khi d\u00f9ng b\u1ea3ng vi\u1ebft

B\u1ea3ng vi\u1ebft l\u00e0 m\u1ed9t d\u1ee5ng c\u1ee5 v\u0103n ph\u00f2ng \u0111\u1eb7c th\u00f9 \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u1ec3 chia s\u1ebb th\u00f4ng tin t\u1ea1i nhi\u1ec1u n\u01a1i. C\u00e1c b\u1ea3n vi\u1ebft \u0111\u1ec1u c\u00f3 t\u00ednh n\u0103ng gi\u1ed1ng nhau ch\u00ednh l\u00e0 d\u00f9ng \u0111\u1ec3 vi\u1ebft, tuy nhi\u00ean c\u00e1ch v\u1ec7 sinh v\u00e0 b\u1ea3o qu\u1ea3n c\u00e1c lo\u1ea1i b\u1ea3ng th\u01b0\u1eddng kh\u00f4ng gi\u1ed1ng nhau. B\u1ea1n n\u00ean ch\u00fa \u00fd \u0111\u1ebfn m\u1ed9t s\u1ed1 v\u1ea5n \u0111\u1ec1 v\u1ec1 v\u1ec7 sinh v\u00e0 b\u1ea3o qu\u1ea3n trong qu\u00e1 tr\u00ecnh s\u1eed d\u1ee5ng b\u1ea3ng vi\u1ebft nh\u01b0 sau:

- Ch\u1ecdn \u0111\u00fang lo\u1ea1i ph\u1ea5n vi\u1ebft, b\u00fat vi\u1ebft d\u00e0nh cho b\u1ea3ng \u0111ang s\u1eed d\u1ee5ng: M\u1ed7i m\u1ed9t lo\u1ea1i b\u1ea3ng kh\u00e1c nhau c\u1ea7n \u0111\u1ebfn m\u1ed9t c\u00f4ng c\u1ee5 vi\u1ebft ch\u1eef kh\u00e1c nhau. B\u1ea1n kh\u00f4ng th\u1ec3 d\u00f9ng b\u00fat ph\u1ea5n vi\u1ebft tr\u00ean b\u1ea3ng vi\u1ebft d\u1ea1 v\u00e0 ng\u01b0\u1ee3c l\u1ea1i b\u00fat d\u1ea1 kh\u00f4ng th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u01b0\u1ee3c cho b\u1ea3ng ph\u1ea5n. B\u1ea1n n\u00ean chu\u1ea9n b\u1ecb tr\u01b0\u1edbc c\u00f4ng c\u1ee5 vi\u1ebft ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi chi\u1ebfc b\u1ea3ng c\u1ee7a m\u00ecnh. N\u1ebfu b\u1ea1n s\u1eed d\u1ee5ng lo\u1ea1i ph\u1ea5n vi\u1ebft, b\u00fat d\u1ea1 ho\u1eb7c b\u00fat l\u00f4ng k\u00e9m ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng c\u0169ng c\u00f3 th\u1ec3 khi\u1ebfn cho tu\u1ed5i th\u1ecd chi\u1ebfc b\u1ea3ng b\u1ecb gi\u1ea3m xu\u1ed1ng kh\u00f4ng \u00edt. V\u00ec v\u1eady h\u00e3y nh\u1edb ch\u1ecdn mua lo\u1ea1i ph\u1ea5n v\u00e0 b\u00fat vi\u1ebft uy t\u00edn v\u00e0 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ec3 gi\u00fap k\u00e9o d\u00e0i tu\u1ed5i th\u1ecd c\u1ee7a b\u1ea3ng.

- S\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u00fang lo\u1ea1i kh\u0103n \u0111\u1ec3 v\u1ec7 sinh b\u1ea3ng: \u0110\u1ed1i v\u1edbi b\u1ea3ng vi\u1ebft ph\u1ea5n, b\u1ea1n n\u00ean s\u1eed d\u1ee5ng kh\u0103n c\u00f3 \u0111\u1ed9 \u1ea9m \u0111\u1ec3 gi\u1ea3m l\u01b0\u1ee3ng b\u1ee5i ph\u1ea5n \u0111\u1ed3ng th\u1eddi c\u00f3 t\u00e1c d\u1ee5ng k\u00e9o d\u00e0i tu\u1ed5i th\u1ecd b\u1ec1 m\u1eb7t b\u1ea3ng. \u0110\u1ed1i v\u1edbi b\u1ea3ng d\u1ea1, b\u1ea1n n\u00ean d\u00f9ng d\u1ee5ng c\u1ee5 lau b\u1ea3ng d\u1ea1 chuy\u00ean d\u1ee5ng, h\u1ea1n ch\u1ebf d\u00f9ng kh\u0103n \u01b0\u1edbt b\u1edfi kh\u00f4ng ch\u1ec9 \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng \u0111\u1ebfn kh\u1ea3 n\u0103ng vi\u1ebft ch\u1eef m\u00e0 c\u00f2n khi\u1ebfn ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng c\u1ee7a b\u1ea3ng b\u1ecb \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng.

- Th\u1ef1c hi\u1ec7n v\u1ec7 sinh b\u1ea3ng vi\u1ebft th\u01b0\u1eddng xuy\u00ean: Sau m\u1ed7i l\u1ea7n s\u1eed d\u1ee5ng xong b\u1ea3ng, b\u1ea1n n\u00ean v\u1ec7 sinh ngay l\u1eadp t\u1ee9c, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t l\u00e0 \u0111\u1ed1i v\u1edbi c\u00e1c lo\u1ea1i b\u1ea3ng s\u1eed d\u1ee5ng b\u00fat l\u00f4ng ho\u1eb7c b\u00fat d\u1ea1 \u0111\u1ec3 vi\u1ebft. N\u1ebfu kh\u00f4ng l\u00e0m s\u1ea1ch ngay, m\u1ef1c c\u00f3 th\u1ec3 b\u00e1m ch\u1eb7t tr\u00ean b\u1ec1 m\u1eb7t b\u1ea3ng v\u00e0 r\u1ea5t kh\u00f3 \u0111\u1ec3 t\u1ea9y s\u1ea1ch h\u1ebft.

- Kh\u00f4ng s\u1eed d\u1ee5ng c\u00e1c ch\u1ea5t t\u1ea9y m\u1ea1nh d\u00e0nh cho m\u1eb7t b\u1ea3ng: M\u1eb7t b\u1ea3ng r\u1ea5t d\u1ec5 b\u1ecb m\u00e0i m\u00f2n v\u00ec v\u1eady n\u1ebfu s\u1eed d\u1ee5ng c\u00e1c lo\u1ea1i ch\u1ea5t t\u1ea9y m\u1ea1nh c\u00f3 th\u1ec3 l\u00e0m gi\u1ea3m tu\u1ed5i th\u1ecd c\u1ee7a b\u1ea3ng nhanh ch\u00f3ng. N\u1ebfu kh\u00f4ng l\u00e0m s\u1ea1ch \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ea3ng d\u1ea1 b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 th\u1eed s\u1eed d\u1ee5ng x\u0103ng \u0111\u1ec3 lau s\u1ea1ch m\u1ecdi v\u1ebft m\u1ef1c c\u1ee9ng \u0111\u1ea7u, sau \u0111\u00f3 \u0111\u1ee3i b\u1ea3ng kh\u00f4 v\u00e0 lau l\u1ea1i v\u1edbi kh\u0103n \u1ea9m.

- Tr\u00e1nh \u0111\u1ec3 c\u00e1c \u0111\u1ed3 v\u1eadt s\u1eafc nh\u1ecdn \u1edf g\u1ea7n b\u1ea3ng: B\u1ec1 m\u1eb7t c\u1ee7a c\u00e1c lo\u1ea1i b\u1ea3ng r\u1ea5t d\u1ec5 b\u1ecb x\u01b0\u1edbc, h\u01b0 t\u1ed5n v\u00e0 h\u1ecfng h\u00f3c. V\u00ec v\u1eady, b\u1ea1n n\u00ean h\u1ea1n ch\u1ebf t\u1ed1i \u0111a c\u1ea7m c\u00e1c v\u1eadt s\u1eafc nh\u1ecdn nh\u01b0 dao, k\u00e9o, \u0111\u1ea7u th\u01b0\u1edbc ti\u1ebfp x\u00fac v\u1edbi b\u1ec1 m\u1eb7t b\u1ea3ng.

- Thay th\u1ebf b\u1ec1 m\u1eb7t b\u1ea3ng khi c\u1ea7n thi\u1ebft: Khi b\u1ea3ng c\u00f3 d\u1ea5u hi\u1ec7u b\u1ecb m\u00f2n, kh\u00f4ng b\u00e1m ph\u1ea5n v\u00e0 m\u1ef1c vi\u1ebft, \u0111\u00e2y ch\u00ednh l\u00e0 l\u00fac b\u1ea1n c\u1ea7n thay th\u00e0nh m\u1eb7t b\u1ea3ng m\u1edbi.

C\u00f9ng SachLaBan.com ch\u1ecdn mua b\u1ea3ng vi\u1ebft b\u1ec1n \u0111\u1eb9p ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng t\u1ed1t

N\u1ebfu b\u1ea1n c\u1ea3m th\u1ea5y m\u1ec7t m\u1ecfi khi t\u00ecm ki\u1ebfm \u0111\u1ecba ch\u1ec9 mua \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ea3ng vi\u1ebft b\u1ec1n \u0111\u1eb9p, ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng t\u1ed1t, gi\u1edd \u0111\u00e2y s\u1ebd kh\u00f4ng c\u1ea7n lo l\u1eafng v\u00ec nay \u0111\u00e3 c\u00f3 SachLaBan.com. SachLaBan.com l\u00e0 trang th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i \u0111i\u1ec7n t\u1eed cung c\u1ea5p m\u1ecdi m\u1eb7t h\u00e0ng c\u1ea7n thi\u1ebft d\u00e0nh cho b\u1ea1n trong \u0111\u00f3 bao g\u1ed3m c\u1ea3 c\u00e1c d\u1ee5ng c\u1ee5, thi\u1ebft b\u1ecb v\u0103n ph\u00f2ng ph\u1ea9m ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng nh\u01b0 b\u1ea3ng, b\u1ea3ng t\u00ean. V\u1edbi s\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng m\u1eb7t h\u00e0ng l\u00ean \u0111\u1ebfn g\u1ea7n 50 tri\u1ec7u, m\u1ecdi th\u1ee9 b\u1ea1n c\u1ea7n \u0111\u00e3 c\u00f3 SachLaBan.com lo. \u0110\u1ec3 theo k\u1ecbp nhu c\u1ea7u mua h\u00e0ng c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng, SachLaBan.com lu\u00f4n c\u1eadp nh\u1eadt c\u00e1c m\u1eabu s\u1ea3n ph\u1ea9m theo gi\u1edd theo ng\u00e0y v\u00e0 b\u1eaft k\u1ecbp xu h\u01b0\u1edbng ti\u00eau d\u00f9ng m\u1edbi nh\u1ea5t. B\u00ean c\u1ea1nh nh\u1eefng d\u1ee5ng c\u1ee5 v\u0103n ph\u00f2ng ph\u1ea9m t\u1ea1i c\u00e1c c\u1eeda h\u00e0ng th\u00f4ng th\u01b0\u1eddng, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 \u0111\u1eb7t mua c\u00e1c c\u1ee7a c\u00e1c th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u n\u1ed5i ti\u1ebfng nh\u01b0 Kokuyo, H\u1ed3ng H\u00e0,... qua \u0111\u1ecba ch\u1ec9 SachLaBan.com Mall. T\u1ea1i \u0111\u00e2y lu\u00f4n cam k\u1ebft b\u00e1n h\u00e0ng ch\u00ednh h\u00e3ng, b\u1ea3o \u0111\u1ea3m v\u1ec1 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ed3ng th\u1eddi cho ph\u00e9p b\u1ea1n \u0111\u1ed5i tr\u1ea3 mi\u1ec5n ph\u00ed n\u1ebfu kh\u00f4ng \u0111\u00fang v\u1edbi m\u00f4 t\u1ea3 v\u1ec1 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng.

B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 th\u1ecfa th\u00edch mua s\u1eafm c\u00f9ng SachLaBan.com nh\u1edd c\u00e1c ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh gi\u1ea3m gi\u00e1 di\u1ec5n ra th\u01b0\u1eddng xuy\u00ean, theo khung gi\u1edd ho\u1eb7c theo c\u00e1c ng\u00e0y l\u1ec5 gi\u1ea3m gi\u00e1 \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t. B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3, c\u00f3 r\u1ea5t nhi\u1ec1u ph\u1ea7n qu\u00e0, voucher v\u1edbi gi\u00e1 tr\u1ecb h\u1ea5p d\u1eabn \u0111ang \u0111\u1ee3i b\u1ea1n kh\u00e1m ph\u00e1 trong c\u00e1c minigame h\u1eb1ng tu\u1ea7n c\u1ee7a SachLaBan.com. Sau khi ch\u1ecdn s\u1ea3n ph\u1ea9m, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 th\u1ef1c hi\u1ec7n thanh to\u00e1n nhanh ch\u00f3ng, \u0111\u01a1n gi\u1ea3n b\u1eb1ng c\u00e1ch d\u00f9ng Airpay, th\u1ebb ATM, th\u1ebb ng\u00e2n h\u00e0ng,... ho\u1eb7c thanh to\u00e1n tr\u1ea3 sau khi b\u1ea1n nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c h\u00e0ng. C\u00e1c \u0111\u1ed1i t\u00e1c v\u1eadn chuy\u1ec3n tr\u00ean SachLaBan.com \u0111\u1ec1u l\u00e0 nh\u1eefng \u0111\u01a1n v\u1ecb uy t\u00edn v\u00e0 chuy\u00ean nghi\u1ec7p h\u00e0ng \u0111\u1ea7u nh\u01b0 Giao h\u00e0ng Nhanh, Giao h\u00e0ng Ti\u1ebft Ki\u1ec7m, VNPost, Ninja Van,... Kh\u00e1m ph\u00e1 SachLaBan.com ngay \u0111\u1ec3 s\u1edf h\u1eefu cho m\u00ecnh nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m \u01b0ng \u00fd nh\u1ea5t th\u00f4i n\u00e0o!

"], "heading": ""}]

Xu hướng Bảng Viết