Sách Nông - Lâm - Ngư Nghiệp

Sách Nông - Lâm - Ngư Nghiệp - Tất cả sản phẩm Sách chuyên ngành Nông - Lâm - Ngư Nghiệp
289 sản phẩm
Trang 1/7

[{"content": ["

S\u00c1CH N\u00d4NG L\u00c2M NG\u01af NGHI\u1ec6P CHO NH\u00c0 N\u00d4NG

\nS\u00e1ch t\u1eeb l\u00e2u \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c xem l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi b\u1ea1n, ng\u01b0\u1eddi th\u1ea7y c\u1ee7a ch\u00fang ta trong t\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c c\u1ee7a cu\u1ed9c s\u1ed1ng v\u00e0 N\u00f4ng - L\u00e2m - Ng\u01b0 Nghi\u1ec7p c\u0169ng kh\u00f4ng ph\u1ea3i l\u00e0 m\u1ed9t l\u0129nh v\u1ef1c ngo\u1ea1i l\u1ec7. Kh\u00f4ng nh\u1eefng th\u1ebf \u0111\u00e2y c\u00f2n l\u00e0 l\u0129nh v\u1ef1c \u0111\u00f2i h\u1ecfi ch\u00fang ta c\u00e0ng ph\u1ea3i \u0111\u1ecdc nhi\u1ec1u s\u00e1ch h\u01a1n bao gi\u1edd h\u1ebft b\u1edfi v\u1edbi m\u1ed7i c\u00e2y tr\u1ed3ng, v\u1eadt nu\u00f4i kh\u00e1c nhau l\u1ea1i c\u00f3 v\u00f4 v\u00e0n ki\u1ebfn th\u1ee9c v\u00e0 kinh nghi\u1ec7m kh\u00e1c nhau m\u00e0 ch\u00fang ta c\u1ea7n ph\u1ea3i h\u1ecdc h\u1ecfi v\u00e0 t\u00ecm hi\u1ec3u. H\u00e3y c\u00f9ng ch\u00fang t\u00f4i t\u00ecm hi\u1ec3u k\u1ef9 h\u01a1n v\u1ec1 s\u00e1ch N\u00f4ng - L\u00e2m - Ng\u01b0 Nghi\u1ec7p ngay trong n\u1ed9i dung d\u01b0\u1edbi \u0111\u00e2y.\n

S\u00e1ch N\u00f4ng - L\u00e2m - Ng\u01b0 Nghi\u1ec7p mang \u0111\u1ebfn nh\u1eefng lo\u1ea1i ki\u1ebfn th\u1ee9c n\u00e0o?

\n- C\u1ea9m nang nh\u00e0 n\u00f4ng: \u0110\u01b0\u1ee3c xem l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi b\u1ea1n th\u00e2n thi\u1ebft v\u1edbi nh\u00e0 n\u00f4ng, s\u00e1ch N\u00f4ng - L\u00e2m - Ng\u01b0 Nghi\u1ec7p mang \u0111\u1ebfn nh\u1eefng ki\u1ebfn th\u1ee9c c\u00f3 t\u00ednh \u1ee9ng d\u1ee5ng cao trong nu\u00f4i tr\u1ed3ng v\u00e0 s\u1ea3n xu\u1ea5t. Gi\u00fap cho ng\u01b0\u1eddi n\u00f4ng d\u00e2n c\u00f3 m\u1ed9t v\u1ee5 m\u00f9a b\u1ed9i thu v\u00e0 gi\u1ea3m thi\u1ec3u \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ed1i \u0111a nh\u1eefng r\u1ee7i ro c\u00f3 th\u1ec3 x\u1ea3y ra v\u1edbi c\u00e2y tr\u1ed3ng, v\u1eadt gi\u1ed1ng do c\u00e1c t\u00e1c nh\u00e2n t\u1eeb b\u00ean ngo\u00e0i \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t l\u00e0 \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng, kh\u00ed h\u1eadu v\u00e0 th\u1eddi ti\u1ebft. B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3 nh\u1eefng cu\u1ed1n s\u00e1ch N\u00f4ng - L\u00e2m - Ng\u01b0 Nghi\u1ec7p c\u0169ng mang \u0111\u1ebfn nh\u1eefng kinh nghi\u1ec7m gi\u00fap cho vi\u1ec7c nu\u00f4i tr\u1ed3ng \u0111\u1ea1t n\u0103ng su\u1ea5t cao nh\u1ea5t v\u00e0 cho ra nh\u1eefng lo\u1ea1i gi\u1ed1ng c\u00f3 \u0111\u1eb7c t\u00ednh t\u1ed1t nh\u1ea5t.\n- C\u1ea9m nang x\u00e2y d\u1ef1ng n\u00f4ng th\u00f4n : \u00cdt ai bi\u1ebft r\u1eb1ng nh\u1eefng cu\u1ed1n s\u00e1ch N\u00f4ng - L\u00e2m - Ng\u01b0 Nghi\u1ec7p c\u00f2n mang \u0111\u1ebfn cho ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ecdc ki\u1ebfn th\u1ee9c v\u1ec1 ch\u00ednh s\u00e1ch quy ho\u1ea1ch v\u00e0 ph\u00e1t tri\u1ec3n n\u00f4ng th\u00f4n to\u00e0n di\u1ec7n v\u00e0 c\u00e1c ch\u00ednh s\u00e1ch x\u00f3a \u0111\u00f3i gi\u1ea3m ngh\u00e8o, ph\u00e1t tri\u1ec3n b\u1ec1n v\u1eefng. V\u1edbi nh\u1eefng ki\u1ebfn th\u1ee9c n\u00e0y, \u0111\u1eddi s\u1ed1ng ng\u01b0\u1eddi d\u00e2n \u1edf c\u00e1c khu v\u1ef1c n\u00f4ng th\u00f4n v\u00e0 nh\u1eefng khu v\u1ef1c s\u1ed1ng ch\u1ee7 y\u1ebfu d\u1ef1a v\u00e0o ngh\u1ec1 n\u00f4ng s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1ea3i thi\u1ec7n m\u1ed9t c\u00e1ch \u0111\u00e1ng k\u1ec3.\n- K\u1ef9 thu\u1eadt ch\u0103m s\u00f3c c\u00e2y c\u1ea3nh: \u0110\u00e2y c\u0169ng l\u00e0 nh\u1eefng ki\u1ebfn th\u1ee9c khi\u1ebfn cho l\u01b0\u1ee3ng ng\u01b0\u1eddi quan t\u00e2m v\u00e0 t\u00ecm \u0111\u1ecdc c\u00e1c lo\u1ea1i s\u00e1ch N\u00f4ng - L\u00e2m - Ng\u01b0 Nghi\u1ec7p trong th\u1eddi gian g\u1ea7n \u0111\u00e2y t\u0103ng l\u00ean nhi\u1ec1u. Ch\u0103m s\u00f3c c\u00e2y c\u1ea3nh \u0111\u00e3 v\u00e0 \u0111ang d\u1ea7n tr\u1edf th\u00e0nh m\u1ed9t th\u00fa ch\u01a1i \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00f4ng \u0111\u1ea3o m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi \u01b0a chu\u1ed9ng, tuy nhi\u00ean th\u00fa ch\u01a1i n\u00e0y c\u0169ng \u0111\u00f2i h\u1ecfi ng\u01b0\u1eddi tr\u1ed3ng ph\u1ea3i c\u00f3 ki\u1ebfn th\u1ee9c am hi\u1ec3u nh\u1ea5t \u0111\u1ecbnh v\u00e0 ngu\u1ed3n ki\u1ebfn th\u1ee9c \u0111\u00e1ng tin c\u1eady nh\u1ea5t ch\u00ednh l\u00e0 \u1edf nh\u1eefng cu\u1ed1n s\u00e1ch thu\u1ed9c l\u0129nh v\u1ef1c N\u00f4ng - L\u00e2m - Ng\u01b0 Nghi\u1ec7p n\u00e0y. B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3 kh\u00f4ng \u00edt ng\u01b0\u1eddi b\u1eaft \u0111\u1ea7u ph\u00e1t tri\u1ec3n con \u0111\u01b0\u1eddng kinh doanh c\u00e2y c\u1ea3nh c\u0169ng r\u1ea5t c\u1ea7n tham kh\u1ea3o nh\u1eefng cu\u1ed1n s\u00e1ch n\u00f3i tr\u00ean.

\n

S\u00e1ch n\u00f4ng nghi\u1ec7p k\u1ef9 thu\u1eadt

\n- C\u00f4ng d\u1ee5ng: Nh\u1eefng cu\u1ed1n s\u00e1ch v\u1ec1 k\u1ef9 thu\u1eadt ch\u0103n nu\u00f4i gia s\u00fac, gia c\u1ea7m n\u00f3i chung \u0111\u01b0\u1ee3c xem l\u00e0 nh\u1eefng cu\u1ed1n s\u00e1ch g\u1ed1i \u0111\u1ea7u gi\u01b0\u1eddng c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi n\u00f4ng d\u00e2n. Vi\u1ec7c ch\u0103m s\u00f3c v\u00e0 ch\u0103n nu\u00f4i c\u00e1c lo\u1ea1i gia s\u00fac nh\u01b0 tr\u00e2u, b\u00f2, l\u1ee3n,..hay c\u00e1c lo\u1ea1i gia c\u1ea7m nh\u01b0 g\u00e0, v\u1ecbt, ngan, ng\u1ed7ng,...\u0111\u00f2i h\u1ecfi ng\u01b0\u1eddi n\u00f4ng d\u00e2n ph\u1ea3i c\u00f3 hi\u1ec3u bi\u1ebft v\u00e0 ki\u1ebfn th\u1ee9c s\u00e2u r\u1ed9ng \u0111\u1ec3 c\u00f3 th\u1ec3 \u1ee9ng ph\u00f3 v\u1edbi m\u1ecdi tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p x\u1ea5u c\u00f3 th\u1ec3 x\u1ea3y ra nh\u01b0 v\u1eadt nu\u00f4i b\u1ecb thi\u1ebfu c\u00e2n, b\u1ecb b\u1ec7nh d\u1ecbch truy\u1ec1n nhi\u1ec5m, b\u1ecb \u1ed1m ch\u1ebft do th\u1eddi ti\u1ebft kh\u1eafc nghi\u1ec7t,... Nh\u1eefng t\u00ecnh tr\u1ea1ng n\u00f3i tr\u00ean c\u00f3 th\u1ec3 g\u00e2y t\u1ed5n th\u1ea5t v\u00f4 c\u00f9ng nghi\u00eam tr\u1ecdng \u0111\u1ebfn kinh t\u1ebf c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi ch\u0103n nu\u00f4i \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t l\u00e0 nh\u1eefng trang tr\u1ea1i ch\u0103n nu\u00f4i s\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng l\u1edbn hay nh\u1eefng m\u00f4 h\u00ecnh ch\u0103n nu\u00f4i c\u00f4ng nghi\u1ec7p. Ch\u00ednh v\u00ec v\u1eady vi\u1ec7c tham kh\u1ea3o nh\u1eefng ki\u1ebfn th\u1ee9c h\u1eefu \u00edch v\u00e0 mang t\u00ednh ch\u00ednh x\u00e1c cao t\u1eeb nh\u1eefng cu\u1ed1n s\u00e1ch k\u1ef9 thu\u1eadt ch\u0103n nu\u00f4i gia s\u00fac, gia c\u1ea7m l\u00e0 \u0111i\u1ec1u v\u00f4 c\u00f9ng c\u1ea7n thi\u1ebft. \n- M\u1ed9t s\u1ed1 \u0111\u1ea7u s\u00e1ch n\u1ed5i b\u1eadt: S\u00e1ch nu\u00f4i heo h\u01b0\u1edbng n\u1ea1c, S\u00e1ch ph\u01b0\u01a1ng ph\u00e1p nu\u00f4i g\u00e0 t\u00e2y, S\u00e1ch n\u00f4ng nghi\u1ec7p - C\u1ea9m nang nh\u00e0 n\u00f4ng k\u1ef9 thu\u1eadt ch\u1ecdn gi\u1ed1ng ch\u0103m s\u00f3c v\u00e0 ph\u00f2ng b\u1ec7nh cho ngan - v\u1ecbt - ng\u1ed7ng, s\u00e1ch kinh nghi\u1ec7m nu\u00f4i b\u00f2 s\u1eefa,...

\n

S\u00e1ch v\u1ec1 k\u1ef9 thu\u1eadt nu\u00f4i tr\u1ed3ng th\u1ee7y h\u1ea3i s\u1ea3n

\n- C\u00f4ng d\u1ee5ng: Nu\u00f4i tr\u1ed3ng th\u1ee7y h\u1ea3i s\u1ea3n l\u00e0 m\u1ed9t trong nh\u1eefng ng\u00e0nh ngh\u1ec1 mang l\u1ea1i ngu\u1ed3n l\u1ee3i kinh t\u1ebf l\u1edbn nh\u1ea5t cho ng\u01b0\u1eddi d\u00e2n Vi\u1ec7t tuy nhi\u00ean \u0111\u00e2y c\u0169ng l\u00e0 ng\u00e0nh ngh\u1ec1 mang nhi\u1ec1u r\u1ee7i ro thi\u1ec7t h\u1ea1i ch\u00ednh v\u00ec v\u1eady vi\u1ec7c am hi\u1ec3u ki\u1ebfn th\u1ee9c v\u1ec1 c\u00e1c k\u1ef9 thu\u1eadt nu\u00f4i tr\u1ed3ng \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t l\u00e0 \u0111\u1ed1i v\u1edbi c\u00e1c gi\u1ed1ng lo\u00e0i kh\u00f3 nu\u00f4i v\u00e0 c\u00e1c khu v\u1ef1c nu\u00f4i tr\u1ed3ng c\u00f3 \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n kh\u00ed h\u1eadu thay \u0111\u1ed5i th\u1ea5t th\u01b0\u1eddng l\u00e0 \u0111i\u1ec1u v\u00f4 c\u00f9ng c\u1ea7n thi\u1ebft. Nh\u1eefng cu\u1ed1n s\u00e1ch v\u1ec1 k\u1ef9 thu\u1eadt nu\u00f4i tr\u1ed3ng th\u1ee7y h\u1ea3i s\u1ea3n s\u1ebd mang \u0111\u1ebfn ngu\u1ed3n ki\u1ebfn th\u1ee9c s\u00e2u r\u1ed9ng v\u00e0 chi ti\u1ebft nh\u1ea5t v\u1ec1 l\u0129nh v\u1ef1c n\u00e0y \u0111\u1ec3 gi\u00fap ng\u01b0\u1eddi d\u00e2n c\u00f3 th\u1ec3 d\u1ec5 d\u00e0ng \u0111\u1ea1t \u0111\u01b0\u1ee3c l\u1ee3i \u00edch kinh t\u1ebf cao nh\u1ea5t trong ng\u00e0nh ngh\u1ec1 n\u00e0y. \n- M\u1ed9t s\u1ed1 \u0111\u1ea7u s\u00e1ch n\u1ed5i b\u1eadt: S\u00e1ch k\u1ef9 thu\u1eadt nu\u00f4i t\u00f4m h\u00f9m, S\u00e1ch k\u1ef9 thu\u1eadt nu\u00f4i c\u00e1 tra v\u00e0 c\u00e1 basa trong ao, S\u00e1ch k\u1ef9 thu\u1eadt nu\u00f4i c\u00e1 b\u1ed1ng t\u01b0\u1ee3ng,...

\n

S\u00e1ch v\u1ec1 ngh\u1ec7 thu\u1eadt ch\u01a1i c\u00e2y c\u1ea3nh

\n- C\u00f4ng d\u1ee5ng: Nh\u1eefng cu\u1ed1n s\u00e1ch v\u1ec1 ngh\u1ec7 thu\u1eadt ch\u01a1i c\u00e2y c\u1ea3nh s\u1ebd mang \u0111\u1ebfn cho nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi quan t\u00e2m \u0111\u1ebfn l\u0129nh v\u1ef1c n\u00e0y nh\u1eefng ki\u1ebfn th\u1ee9c kh\u00f4ng ch\u1ec9 \u0111\u01a1n thu\u1ea7n l\u00e0 k\u1ef9 thu\u1eadt ch\u0103m c\u00e2y c\u1ea3nh m\u00e0 c\u00f2n l\u00e0 nh\u1eefng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c m\u1ed9t lo\u1ea1i h\u00ecnh ngh\u1ec7 thu\u1eadt tinh t\u1ebf g\u1eafn v\u1edbi nh\u1eefng quan ni\u1ec7m s\u1ed1ng \u0111\u1ea7y s\u00e2u s\u1eafc. \n- M\u1ed9t s\u1ed1 \u0111\u1ea7u s\u00e1ch n\u1ed5i b\u1eadt: S\u00e1ch t\u1ea1o d\u00e1ng bonsai, s\u00e1ch k\u1ef9 thu\u1eadt tr\u1ed3ng mai, S\u00e1ch ngh\u1ec7 thu\u1eadt tr\u1ed3ng lan trong nh\u00e0 k\u00ednh,...

\n

Mua s\u00e1ch N\u00f4ng - L\u00e2m - Ng\u01b0 Nghi\u1ec7p t\u1ea1i SachLaBan.com

\nN\u1ebfu nh\u01b0 b\u1ea1n \u0111ang t\u00ecm ki\u1ebfm m\u1ed9t \u0111\u1ecba ch\u1ec9 mua s\u00e1ch N\u00f4ng - L\u00e2m - Ng\u01b0 Nghi\u1ec7p online v\u1edbi m\u1ee9c gi\u00e1 t\u1ed1t nh\u1ea5t tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng th\u00ec h\u00e3y \u0111\u1ebfn ngay v\u1edbi SachLaBan.com \u0111\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c tr\u1ea3i nghi\u1ec7m mua s\u00e1ch v\u1edbi nhi\u1ec1u \u01b0u \u0111\u00e3i h\u1ea5p d\u1eabn \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1eadp nh\u1eadt li\u00ean t\u1ee5c c\u00f9ng h\u1ec7 th\u1ed1ng d\u1ecbch v\u1ee5 nhanh ch\u00f3ng, hi\u1ec7u qu\u1ea3 v\u00e0 v\u00f4 c\u00f9ng ti\u1ec7n l\u1ee3i. C\u00e1c t\u1ef1a s\u00e1ch t\u1ea1i SachLaBan.com c\u0169ng v\u00f4 c\u00f9ng \u0111a d\u1ea1ng v\u00e0 update k\u1ecbp th\u1eddi n\u00ean b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 tho\u1ea3i m\u00e1i l\u1ef1a ch\u1ecdn lo\u1ea1i s\u00e1ch y\u00eau th\u00edch cho m\u00ecnh. C\u00f2n ch\u1edd g\u00ec n\u1eefa m\u00e0 kh\u00f4ng mua s\u00e1ch t\u1ea1i SachLaBan.com ngay h\u00f4m nay?

\n\n"], "heading": ""}]

Xu hướng Sách Nông - Lâm - Ngư Nghiệp