Các Biện Pháp Phòng Chống Rủi Ro Pháp Lý Khi Ký Kết, Thực Hiện Hợp Đồng Và Kỹ Thuật Soạn Thảo Hợp Đồng 2018

Trong phaàn nhieàu hoaït ñoäng cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi, moïi caù nhaân, toå chöùc ñeå thoaû maõn vaø ñaùp öùng caùc nhu caàu, lôïi ích cuûa mình caû veà vaät chaát vaø tinh thaàn, thì phaûi xaùc...
  • Giao hàng toàn quốc
  • Được kiểm tra hàng
  • Thanh toán khi nhận hàng
  • Chất lượng, Uy tín
  • 7 ngày đổi trả dễ dàng
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn đỏ

Giới thiệu Các Biện Pháp Phòng Chống Rủi Ro Pháp Lý Khi Ký Kết, Thực Hiện Hợp Đồng Và Kỹ Thuật Soạn Thảo Hợp Đồng 2018

Trong phaàn nhieàu hoaït ñoäng cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi, moïi caù nhaân, toå chöùc ñeå thoaû maõn vaø ñaùp öùng caùc nhu caàu, lôïi ích cuûa mình caû veà vaät chaát vaø tinh thaàn, thì phaûi xaùc laäp caùc moái quan heä baèng caùc giao dòch ñöôïc theå hieän döôùi hình thöùc hôïp ñoàng. Nghóa laø hoï ñaõ xaùc laäp caùc quyeàn vaø nghóa vuï khi tham gia caùc giao dòch ñoù. Ñaëc bieät laø caùc giao dòch veà daân söï, kinh doanh vaø thöông maïi thì vieäc xaùc laäp giao dòch baèng hình thöùc hôïp ñoàng laø heát söùc caàn quan troïng vaø caàn thieát ñoái vôùi caù nhaân vaø toå chöùc.

Veà maët phaùp luaät Nhaø nöôùc cuõng ñaõ ban haønh nhieàu vaên baûn quy ñònh, ñieàu chænh caùc giao dòch cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi trong ñoù bao goàm caùc giao dòch veà daân söï vaø kinh doanh - thöông maïi, lao ñoäng…. Caùc vaên baûn phaùp luaät do Nhaø nöôùc ban haønh cuõng quy ñònh khaù roõ hình thöùc giao dòch baèng hôïp ñoàng laø hình thöùc giao dòch chuû yeáu ñoàng thôøi cuõng quy ñònh cuï theå nhieàu loaïi hôïp ñoàng cô baûn thoâng duïng cuõng nhö nhöõng giao dòch baét buoäc phaûi ñöôïc thöïc hieän baèng hôïp ñoàng vaø hôïp ñoàng phaûi baèng vaên baûn… Ñieån hình gaàn ñaây nhaát laø vieäc ban haønh hai vaên baûn luaät quan troïng laø Luaät Daân söï vaø Luaät Thöông maïi, Boä luaät Lao ñoäng.

Tuy nhieân trong thöïc tieãn thì vaán ñeà laïi naûy sinh laø trong caùc giao dòch ñoù khoâng ít ngöôøi tham gia caùc giao dòch laïi khoâng naém vöõng hoaëc khoâng hieåu bieát ñaày ñuû veà phaùp luaät neân ñaõ khoâng thöïc hieän ñuùng caû veà noäi dung vaø hình thöùc cuûa hôïp ñoàng maø phaùp luaät ñoøi hoûi, do vaäy khoâng ít tröôøng hôïp ñaõ xaûy ra nhöõng ruûi ro phaùp lyù maø chæ vôùi nguyeân nhaân heát söùc ñôn giaûn vaø hoaøn toaøn coù theå traùnh ñöôïc.

Vieäc hieåu vaø naém vöõng heä thoáng phaùp luaät hôïp ñoàng cuøng vôùi vieäc nhaän thöùc ñaày ñuû yù nghóa cuûa vieäc tuaân thuû phaùp luaät veà hôïp ñoàng seõ khoâng chæ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi trong khi tham gia caùc giao dòch, trong hoaït ñoäng kinh doanh…. maø coøn xaây döïng ñöôïc loøng tin, uy tín giöõa caùc beân tham gia, ñoù cuõng laø mong muoán cuûa ngöôøi bieân soaïn cuoán saùch naøy.

Treân tinh thn ñoù Nhaø Xuaát baûn Hồng Đức bieân soaïn theo nhöõng quy ñònh môùi nhaát cuûa Boä luaät Daân söï 2015ï, Luaät Thöông maïi vaø nhieàu vaên baûn chuyeân ngaønh môùi nhaát.

.Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

PHẦN I:CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG RỦI RO PHÁP LÝ KHI KÝ KẾT, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VÀ KỸ THUẬT SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG  (Những điều cần biết về quy phạm hợp đồng và các biện pháp phòng tránh rủi ro khi ký kết, thực hiện hợp đồng, sửa đổi, chấm dứt, biện pháp bảo đảm,trình tự, thủ tục hồ sơ đăng ký và cung cấp thông tin, quy định về hợp đồng dân sự,kinh doanh, thương mại thông dụng)

PHẦN II. BỘ MẪU HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG NHẤT NĂM 2018 (Bao gồm các mẫu HĐ trong giao dịch nhà ở và đất đai, dân sự, kinh doanh, thương mại, bán đấu giá, đấu thầu, vay, tín dụng, xây dựng, lao động…vv)

Hy vọng đây là một tài liệu hữu ích đối với tất cả các cơ quan ban ngành liên quan và tất cả bạn đọc.

Sách đẹp, khổ , dày 632 trang, Giá:480.000đ. Nộp lưu chiểu quý III/ 2018.

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế VAT. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh.

Thông tin chi tiết

Kích thước20*28 cm
Nhà xuất bảnNhà Xuất Bản Hồng Đức
Loại bìaBìa mềm
Số trang632
SKU3096205118210